tv13062001 5/15/2024 12:19:16 AM

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ
A. phong trào Đông du.
B. cuộc vận động Duy tân.
Đáp án chính xác
C. vụ Hà thành đầu độc.
D. phong trào Cần vương.