tranha0904407592 6/11/2024 12:23:23 AM

“Sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá và nhiều cách biểu đạt văn hoá khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung” - đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Bản sắc dân tộc.
B. Bản sắc văn hóa.
C. Đa dạng dân tộc.
D. Đa dạng văn hóa.
Đáp án chính xác