nguyendung.09012001 6/11/2024 12:21:35 AM

Sự đa dạng của sinh vật nước ta không thể hiện ở
A. đa dạng về hệ sinh thái.
B. đa dạng về thành phần loài.
C. khả năng sinh trưởng.
D. đa dạng về nguồn gen.