congchua_bongbong_cute123 6/11/2024 12:18:55 AM

Sử dụng các giác quan để trả lời những câu hỏi sau:
- Em có nhìn thấy không khí không?
- Không khí có mùi, vị gì?
- Khi em ngửi thấy mùi thơm hay mùi khó chịu thì đó có phải mùi của không khí không? Cho ví dụ.